top of page

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Tradenomiopiskelijat HÄTÄ ry, johon näissä säännöissä

viitataan sanalla yhdistys. 

Yhdistyksestä voidaan käyttää lyhennettä HÄTÄ. 

Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna.

2 § Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

- toimia jäsentensä etujärjestönä Hämeen ammattikorkeakoulussa 

- toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja aktivoida jäsenistönsä toimintaa 

- edistää yhteistyötä muiden opiskelijayhdistysten kanssa 

- edistää jäsenistönsä vapaa-ajanviettotoimintaa ja henkistä kasvua 

- edistää opiskelijoiden oikeusturvaa ja ammatillista kehittymistä.

 

3 § Tarkoituksen toteuttaminen 

Yhdistys toimii Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisyhdistyksenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi 

- harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa 

- järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia 

- järjestää jäseniä yhdistäviä retkiä, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia 

- ottaa kantaa ja antaa lausuntoja opiskelijoita koskevissa kysymyksissä. 

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 

- perustaa rahastoja 

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 

- asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia 

- harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa 

- omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita 

- periä pääsymaksua juhla- ja vapaa-ajan tilaisuuksiin 

- antaa toimintaa tukevia avustuksia 

- sekä harjoittaa aatteellisen toimintansa rahoittamiseksi sellaista elinkeino- tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy tarkoituksen toteuttamiseen tai, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

5 § Jäsenet

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä, kunnia- ja kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä tradenomi- tai BBA-tutkintoa Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskeleva henkilö.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet 

Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä. Varsinaisen jäsenen tulee tämän lisäksi suorittaa yhdistyksen vuosikokouksen päätöksen mukainen liittymis- ja jäsenmaksu.

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunnia- ja kannattajajäsenille on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7 § Jäsenen eroaminen yhdistyksestä 

Jäsen voi koska tahansa erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä heti.

8 § Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää täyttämättä velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, mikäli kokouskutsussa on niin ilmoitettu.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan ainetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 

1) kokouksen avaus 

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta 

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1) kokouksen avaus 

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 

6) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

7) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 

8) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille yhdistyksen www-sivuilla ja virallisella ilmoitustaululla. Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla.

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 2-8 jäsentä. Kaikkien hallituksen jäsenten tulee olla valintahetkellä yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle syyskokouksen valitsema puheenjohtaja kirjallisesti vähintään neljäätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Järjestäytymiskokouksessa hallitus päättää koollekutsumistavastaan.

Hallituksen jäsenen tulee ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

11 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

12 § Liiton oikeudet

Liitolle annetaan tilintarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.

Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen tilaisuuksissa.

Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen voimassa olevat säännöt.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista vain toinen voi olla ylimääräinen kokous, kolme neljäsosa (3/4) enemmistöllä. Kokousten välissä pitää olla ainakin yksi kuukausi.

Sääntömuutokselle tulee saada liiton hallituksen hyväksyntä.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen varat sen purkautuessa on luovutettava ammattikorkeakoulussa opiskelevien tradenomiopiskelijoiden hyväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla tai Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:lle.

bottom of page